Оптимiзацiя оперативних методiв лiкування основних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини у вiковому аспектi; профiлактика i лiкування органiчних та функцiональних розладiв пiсля операцiй на органах гастродуоденальної i панкреатобiлiарної зон у свiтлi вiддалених результатiв. У цьому планi на кафедрi проводяться грунтовнi науковi дослiдження моторної дiяльностi шлунка i дванадцятипалої кишки при дуоденальних стенозах i хворобах оперованого шлунка. Вивчаються iнфiкування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori, iмуноморфологiя слизової у дiлянцi виразкування та вiддаленiй зонi, стан внутрiшньошлункового кровообiгу, стан мiсцевого та загального гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках, мiсцевi iмуноморфологiчнi змiни стiнки жовчного мiхура, печiнки при холециститах i обтурацiйнiй жовтяницi, проблема ентеральної недостатностi та реперфузiйного пошкодження у хворих з гострою непрохiднiстю кишечника, удосконалення методик пластики гiгантських вентральних гриж аллотронсплантантами, ефективнiсть застосування ентеросорбентiв, лiпосомальних антибiотикiв, iмунокоректорiв. У практику впровадженi оперативнi втручання: пiлороантрумзберiгаючi резекцiї шлунка, рiзнi варiанти ваготомiй в поєднаннi з дуоденопластикою, пiлоропластикою, збереженням iнервацiї шлункового пейсмейкера. Розробленi методи хiрургiчної корекцiї функцiональних розладiв шлунка i дванадцятипалої кишки, демпiнг-синдрому, Ру-синдрому, органозбегiгаючi операцiї при хронiчному калькульозному холециститi, використовується вивчення синдрому ентеральної недостатностi при кишковiй непрохiдностi, маркери пошкодження кардiомiоцитiв, гепатоцитiв, ентероцитiв при кишковiй непрохiдностi, панкреатитi та перитонiтi.

Наукова робота працівників кафедри спрямована на дослідження проблем діагностики та лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини у віковому аспекті, впровадження досягнень сучасної медицини у практичну охорону здоров’я. Науковцями кафедри розроблено та впроваджено органозберігаючі та органощадні операції на шлунку і комплекси реабілітації цих хворих після операції, методи інтубації кишки і види лапаростом у хворих на гострий поширений перитоніт та гостру непрохідність кишки, впроваджено в клініку міні-інвазивні операційні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту, відеоендоскопічні втручання на переферичних судинах нижніх кінцівок, застосування синтетичних матеріалів в хірургії гриж, пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози. Створено міський центр по хірургічному лікуванню гриж, міський флебологічний центр, центр рентгенендоваскулярної хірургії.

Колектив кафедри провів 2 республіканські науково-практичні конференції «Актуальні питання геріатричної хірургії» та «Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм виразкової хвороби».

Кафедра постійно приймає участь у роботі міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

Члени оргкомітету(зліва направо): ректор ТДМУ проф. М.М. Корда, проректор по лікувальній роботі проф. С.Й. Запорожан, завідувач кафедрою хірургії ННІ ПО проф. І.Я. Дзюбановський на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих», що відбулася па базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2016 року.

Члени оргкомітету(зліва направо): директор Національного інституту раку проф. О.О. Колеснік, головний лікар ТООД доктор медю наук. Л.В.Шкробот на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих», що відбулася па базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2016 року.

Зліва направо: директор ННІ ПО ТДМУ доц. Р.В. Свистун, доц. кафедри хірургії ННІ ПО К.Г. Поляцко на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих», що відбулася па базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2016 року.

В 2007-2009 роках на кафедрі виконано науково-дослідна робота „Розробка і впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та операційного лікування найбільш поширених хірургічних захворювань”. Вироблені алгоритми і протоколи медичної допомоги дозволили підвищити якість діагностики і лікування, а також зробити перші кроки по втіленню уніфікованих та стандартизованих методів у лікувально-діагностичний процес.

За період 2009-2012 рр. співробітники кафедри виконували НДР „Розробка і вдосконалення новітніх технологій ранньої діагностики та операційного лікування хірургічних захворювань на засадах доказової медицини” . Виконання поставлених завдань дозволить розробити алгоритм та оцінити ефективність сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних, рентгенендоскопічних методів діагностики гострих і хронічних хірургічних захворювань органів черевної порожнини., розробити показання до застосування інтервенційних сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних втручань у хворих з основними хірургічними захворювання органів черевної порожнини, розробити нові та удоконалити існуючі методики сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних операційних втручань при різних хірургічних захворюваннях, що дозволить провести порівняльний аналіз ефективності розроблених та удосконалених інтервенційних, сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних втручань з традиційними методами лікування у хворих з гострими і хронічними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини.

В 2015 завершено НДР: «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності».

В 2018 році завершено НДР: «Профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії»

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 120 наукових робiт, отримано 26 патентiв на винаходи, видано 3 монографiї, 1 інформаційний лист, навчальний компакт-диск, захищено 11 кандидатських дисертацiй, прорецензовано 8 докторських, 26 кандидатських дисертацій, проведено 2 всеукраїнські конференції, зроблено 27 доповідей на республіканських та міжнародних конференціях.

У 2018 році захищено 3 дисертації: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Бенедикт В.В. «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (клініко-експериментальне дослідження)» (диплом ДД №0077755 від 23 жовтня 2018 року); дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Продан А.М. «Лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (диплом ДК №046047 від 1 лютого 2018 року); дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Кохан Р.С. «Ендовенозна лазерна коагуляція: шляхи попередження ускладнень та рецидивів» (диплом ДК №048055 від 5 липня 2018 року).

На сьогоднi на кафедрi виконується 2 докторськi та 12 кандидатських дисертацiй.