Наукова робота працівників кафедри спрямована на дослідження проблем діагностики та лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини у віковому аспекті, впровадження досягнень сучасної медицини у практичну охорону здоров’я. Науковцями кафедри розроблено та впроваджено органозберігаючі та органощадні операції на шлунку і комплекси реабілітації цих хворих після операції, методи інтубації кишки і види лапаростом у хворих на гострий поширений перитоніт та гостру непрохідність кишки, впроваджено в клініку міні-інвазивні операційні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту, відеоендоскопічні втручання на переферичних судинах нижніх кінцівок, застосування синтетичних матеріалів в хірургії гриж, пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози. Створено міський центр по хірургічному лікуванню гриж, міський флебологічний центр, центр рентгенендоваскулярної хірургії.

Оптимiзацiя оперативних методiв лiкування основних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини у вiковому аспектi; профiлактика i лiкування органiчних та функцiональних розладiв пiсля операцiй на органах гастродуоденальної i панкреатобiлiарної зон у свiтлi вiддалених результатiв. У цьому планi на кафедрi проводяться грунтовнi науковi дослiдження моторної дiяльностi шлунка i дванадцятипалої кишки при дуоденальних стенозах i хворобах оперованого шлунка. Вивчаються iнфiкування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori, iмуноморфологiя слизової у дiлянцi виразкування та вiддаленiй зонi, стан внутрiшньошлункового кровообiгу, стан мiсцевого та загального гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках, мiсцевi iмуноморфологiчнi змiни стiнки жовчного мiхура, печiнки при холециститах i обтурацiйнiй жовтяницi, проблема ентеральної недостатностi та реперфузiйного пошкодження у хворих з гострою непрохiднiстю кишечника, удосконалення методик пластики гiгантських вентральних гриж аллотронсплантантами, ефективнiсть застосування ентеросорбентiв, лiпосомальних антибiотикiв, iмунокоректорiв. У практику впровадженi оперативнi втручання: пiлороантрумзберiгаючi резекцiї шлунка, рiзнi варiанти ваготомiй в поєднаннi з дуоденопластикою, пiлоропластикою, збереженням iнервацiї шлункового пейсмейкера. Розробленi методи хiрургiчної корекцiї функцiональних розладiв шлунка i дванадцятипалої кишки, демпiнг-синдрому, Ру-синдрому, органозбегiгаючi операцiї при хронiчному калькульозному холециститi, використовується вивчення синдрому ентеральної недостатностi при кишковiй непрохiдностi, маркери пошкодження кардiомiоцитiв, гепатоцитiв, ентероцитiв при кишковiй непрохiдностi, панкреатитi та перитонiтi.

Колектив кафедри провів 2 республіканські науково-практичні конференції «Актуальні питання геріатричної хірургії» та «Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм виразкової хвороби».

Кафедра постійно приймає участь у роботі міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

Члени оргкомітету (зліва направо): ректор ТДМУ проф. М.М. Корда, проректор по лікувальній роботі проф. С.Й. Запорожан, завідувач кафедрою хірургії ННІ ПО проф. І.Я. Дзюбановський на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих», що відбулася па базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2016 року.


Директор ННІ ПО ТДМУ доц. Р.В. Свистун, доц. кафедри хірургії ННІ ПО К.Г. Поляцко на науково-практичній конференції «Невідкладна абдомінальна хірургія в онкохворих», що відбулася па базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 12-13 вересня 2016 року.

В 2007-2009 роках на кафедрі виконана науково-дослідна робота „Розробка і впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та операційного лікування найбільш поширених хірургічних захворювань”. Вироблені алгоритми і протоколи медичної допомоги дозволили підвищити якість діагностики і лікування, а також зробити перші кроки по втіленню уніфікованих та стандартизованих методів у лікувально-діагностичний процес.

За період 2009-2012 рр. співробітники кафедри виконували НДР „Розробка і вдосконалення новітніх технологій ранньої діагностики та операційного лікування хірургічних захворювань на засадах доказової медицини” . Виконання поставлених завдань дозволить розробити алгоритм та оцінити ефективність сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних, рентгенендоскопічних методів діагностики гострих і хронічних хірургічних захворювань органів черевної порожнини., розробити показання до застосування інтервенційних сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних втручань у хворих з основними хірургічними захворювання органів черевної порожнини, розробити нові та удоконалити існуючі методики сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних операційних втручань при різних хірургічних захворюваннях, що дозволить провести порівняльний аналіз ефективності розроблених та удосконалених інтервенційних, сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних втручань з традиційними методами лікування у хворих з гострими і хронічними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини.

В 2015 завершено НДР: «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності».


ІІ Прикарпатський хірургічний форум. Яремча, 2018 рік. На фото – проф. Гощинський В.Б. з начальником клініки судинної хірургії Національного військо-медичного клінічного центру, полковником Роговським В.М.

В президії проф.Дзюбановський І.Я. ІІ Буковинський хірургічний форум, м. Чернівці (2019 рік).

Виступає доц.П’ятночка В.І. ІІ Буковинський хірургічний форум, м. Чернівці (2019 рік).

Виступає доц.Бенедикт В.В. ІІ Буковинський хірургічний форум, м. Чернівці (2019 рік).

Стажування працівників кафедри в Університетській клініці імені Луї Пастера, Кошице, Словаччина (2019 рік).

У 2018 році захищено 3 дисертації: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Бенедикт В.В. «Клініко-патогенетичне обгрунтування лікувальної тактики на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки (клініко-експериментальне дослідження)» (диплом ДД №0077755 від 23 жовтня 2018 року); дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Продан А.М. «Лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок асоційованої з недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (диплом ДК №046047 від 1 лютого 2018 року); дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Хірургія» - Кохан Р.С. «Ендовенозна лазерна коагуляція: шляхи попередження ускладнень та рецидивів» (диплом ДК №048055 від 5 липня 2018 року).

За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 120 наукових робiт, отримано 26 патентiв на винаходи, видано 3 монографiї, 1 інформаційний лист, навчальний компакт-диск, захищено 11 кандидатських дисертацiй, прорецензовано 8 докторських, 26 кандидатських дисертацій, проведено 2 всеукраїнські конференції, зроблено 27 доповідей на республіканських та міжнародних конференціях.

У 2019 році захищено 2 докторські дисертації:

        • Прогнозування та попередження ускладнень при хірургічному лікуванні хворих з первинними та післяопераційними вентральними грижами в умовах коморбідності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / П'ятночка Володимир Іванович

        • Реконструктивні хірургічні способи корекції естетичних (косметичних) деформацій передньо-бокової стінки живота [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Гривенко Сергій Геннадійович

На сьогоднi на кафедрi виконується 2 докторськi та 12 кандидатських дисертацiй.

Колектив кафедри за сприяння керівництва університету підготував та провів всеукраїнську наукову конференцію з міжнародною участю "ПЕРШИЙ ГАЛИЦЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ» З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ ТЕОФІЛОВИЧА КОМОРОВСЬКОГО "

24.01.2020 р.

Програма_24.01.2020 (1).pdf

V-TH PRECARPATHIAN SURGICAL FORUM

V ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ

15-16 жовтня 2020 р. м. Івано-Франківськ (Online)

науково-практична конференція з міжнародною участю

Спікер - проф. В. В.Бенедикт "Лапаростома в хірургічному лікуванні хворих на гостру непрохідність тонкої кишки" (м. Тернопіль)


Спікер - проф. В. Б. Гощинський "Застосування радіочастотної абляції в комбінації з мініфлебектомією та відтермінованою ехо-склеротерапією колатеральних та перфорантних вен в лікуванні сафенного варикозу в амбулаторних умовах" (м. Тернопіль).


Спікер - проф. І.Я. Дзюбановський "Реконструктивно-відновні органозберігаючі та органощадні операції при рецидивних виразках дванадцятипалої кишки" (м. Тернопіль).


Спікер - проф. В.І.П’ятночка "Підвищення безпеки операційних втручань у хворих на вентральну та інцізійну грижу за умов коморбідності при виконанні різних типів відкритих герніопластик" (м. Тернопіль).


28 вересня 2020 року у спеціалізованій вчені раді ДФ 58.601.007 у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбувся офіційний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії Банадиги Андрія Ігоровича, асистента кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, на тему: «Прогнозування перебігу гострого панкреатиту і диференційований вибір лікувальної тактики». Науковий керівник: Дзюбановський І. Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.


27 жовтня 2020 р. рішенням Вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

було затверджено 4 дисертаційні роботи, які виконуються на кафедрі хірургії ННІ ПО.

Докторська дисертація на тему: "Інноваційні мініінвазивні технології хірургічного лікування пацієнтів з коморбідним перебігом ожиріння ".

Виконавець: ас.кафедри хірургії ННІ ПО Продан А.М.

Науковий керівник: Дзюбановський І. Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Cпособи профілактики хірургічних ризиків рецидиву гриж передньої черевної стінки за умов морбідного ожиріння».

Виконавець: аспірант очної денної форми навчання Довга І.І.

Науковий керівник: П’ятночка В.І., доктор медичних наук, професор кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Роль відеоендоскопічних методів в інтраопераційній діагностиці життєздатності порожнистих органів черевної порожнини за умови гострої хірургічної патології».

Виконавець: аспірант очної вечірньої форми навчання Качановський Я.В.

Науковий керівник: Дзюбановський І. Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Застосування плазми збагаченої тромбоцитами в поєднанні з ультразвуковим дебрідментом в лікуванні тривалонезаживаючих ран нижніх кінцівок різної етіології».

Виконавець: аспірант очної вечірньої форми навчання Аль Джехані Найф.

Науковий керівник: Дзюбановський І. Я., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.