На кафедрі навчаються інтерни-хірурги першого, другого і третього років навчання, хірурги-курсанти передатестаційних циклів із спеціальності “Хірургія”, інтерни і лікарі-курсанти циклу “Загальна практика - сімейна медицина”, „Медицина невідкладних станів”, „Стоматологія”. Проводяться тематичні цикли вдосконалення ”Вибрані питання хірургії”.

Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах: передатестацiйна пiдготовка лiкарiв-курсантiв проводиться на госпрозрахунковiй основi, за фахом - "Хiрургiя " вартiсть путiвки - 2480 гривень. Тривалiсть циклу - 1 мiсяць.

Пiдготовка лiкарiв-iнтернiв проводиться на циклi спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом "Хiрургiя". Тривалiсть циклу 3 роки (12 мiс. на базi кафедри, 24 мiс. на заочному циклi). Вартiсть навчання на контрактнiй основi - 4200 гривень за мiсяць.

У 2020 році на кафедрі організовано тренінговий клас для відпрацювання техніки основних хірургічних маніпуляцій для лікарів інтернів та лікарів курсантів хірургів

Навчання інтернів хірургів техніці основних лапароскопічних маніпуляцій


Навчання інтернів хірургів техніці основних лапароскопічних маніпуляцій


Навчання інтернів хірургів техніці основних лапароскопічних маніпуляцій


Навчання інтернів хірургів техніці основних лапароскопічних маніпуляцій


Навчання інтернів хірургів техніці основних лапароскопічних маніпуляцій

Тренажер для відпрацювання техніки основних лапароскопічних хірургічних втручань

Завідувач кафедри хірургії ННІ ПО проф. І.Я.Дзюбановський проводить клінічний розбір хворих з лікарями хірургічного вітділення та інтернами хірургами І - ІІІ року навчання (2020 р.)

Випускний іспит у інтернів хірургів ІІІ року навчання проводився дистанційно в онлайн режимі з використанням програми Skype (30 червня 2020 р.)

Випускний іспит у інтернів хірургів ІІІ року навчання дистанційно в онлайн режимі з використанням програми Skypе при ймає проф. В.Б.Гощинський (30 червня 2020 р.)

Випускний іспит у інтернів хірургів ІІІ року навчання дистанційно в онлайн режимі з використанням програми Skypе при ймає проф. В.І.Пятночка (30 червня 2020 р.)


Заняття онлайн з використанням програми Zoom з лікарями інтернами І року навчання проводить доц. Ю.М.Герасимець

(2020 р.)

Професор В.В.Бенедикт під час заняття з лікарями-інтернами (2019 рік).

Протягом останнiх 5 рокiв кафедра проводить виїзднi передатестацiйнi цикли в Рiвненськiй, Житомирській та Тернопільській областях. За останні 5 років на кафедрі пройшли навчання на передатестаційних циклах з спеціальності «Хірургія» 398 хірурга, підвищили свій професійний рівень на тематичних циклах 352 лікаря. Поповнили плеяду хірургів 113 молодих спеціалістів. На базі клініки постійно навчаються магістранти, клінічні ординатори, аспіранти.

Клінічий розбір хворих, (2018 рік).

У процесi навчання iнтернiв i курсантiв використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв хiрургiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського державного медичного унiверситету iм. I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

Курсанти-хірурги під час роботи в комп’ютерному класі, 2013 рік

При викладаннi лекцiйного матерiалу використувуються вiдеофiльми, комп'ютери i телекомунiкацiйний зв'язок. Практичнi заняття забезпечуються роботою в палатах, перев'язувальних, операцiйних. Лiкарi-iнтерни, курсанти мають змогу проводити курацiю хворих, чергувати в клiнiцi, приймати участь в оперативних втручаннях.

Спiвробiтники кафедри брали участь у написаннi пiдручника "Шпитальна хiрургiя", керiвництв "Клiнiчна хiрургiя", "Невiдкладна хiрургiя", "Стандарти дiагностики та лiкування невiдкладних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнинi", "Хiрургiя" розробили компакт-диск "Черевнi грижi". Також у співавторстві з чл-кор АМН України, проф. Кавальчуком Л.Я. видано монографiю "Хiрургiя демпiнг-синдрому", атлас операцій на органах черевної порожнини та передній черевній стінці.

Викладачами кафедри постійно використовується Web-сторінка для дистанційного навчання інтернів-хірургів на заочних базах стажування (контрольні питання, тематика семінарських занять, список літератури). розроблені віртуальні програми операційних втручань для практичного навчання. Для лікарів-курсантів створено розділ на Web-сторінці „На допомогу курсанту”. розділ « Кафедра хірургії ФПО» висвітлено на Web-сторінці міської комунальної лікарні №2 м.Тернополя .

Співробітники кафедри постійно приймали участь у роботі навчально-методичних конференціях, які проводяться Тернопільським державним медичним університетом та іншими вищими навчальними закладами.