Кафедра‎ > ‎

Наукова робота

Наукова робота кафедри.

 

 Оптимiзацiя оперативних методiв лiкування основних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини у вiковому аспектi; профiлактика i лiкування органiчних та функцiональних розладiв пiсля операцiй на органах гастродуоденальної i панкреатобiлiарної зон у свiтлi вiддалених результатiв. У цьому планi на кафедрi проводяться грунтовнi науковi дослiдження моторної дiяльностi шлунка i дванадцятипалої кишки при дуоденальних стенозах i хворобах оперованого шлунка. Вивчаються iнфiкування слизової оболонки шлунка Helicobacter pylori, iмуноморфологiя слизової у дiлянцi виразкування та вiддаленiй зонi, стан внутрiшньошлункового кровообiгу, стан мiсцевого та загального гемостазу при кровоточивих гастродуоденальних виразках, мiсцевi iмуноморфологiчнi змiни стiнки жовчного мiхура, печiнки при холециститах i обтурацiйнiй жовтяницi, проблема ентеральної недостатностi та реперфузiйного пошкодження у хворих з гострою непрохiднiстю кишечника, удосконалення методик пластики гiгантських вентральних гриж аллотронсплантантами, ефективнiсть застосування ентеросорбентiв, лiпосомальних антибiотикiв, iмунокоректорiв. У практику впровадженi оперативнi втручання: пiлороантрумзберiгаючi резекцiї шлунка, рiзнi варiанти ваготомiй в поєднаннi з дуоденопластикою, пiлоропластикою, збереженням iнервацiї шлункового пейсмейкера. Розробленi методи хiрургiчної корекцiї функцiональних розладiв шлунка i дванадцятипалої кишки, демпiнг-синдрому, Ру-синдрому, органозбегiгаючi операцiї при хронiчному калькульозному холециститi, використовується вивчення синдрому ентеральної недостатностi при кишковiй непрохiдностi, маркери пошкодження кардiомiоцитiв, гепатоцитiв, ентероцитiв при кишковiй непрохiдностi, панкреатитi та перитонiтi.

 Наукова робота працівників кафедри спрямована на дослідження проблем діагностики та лікування основних хірургічних захворювань органів черевної порожнини у віковому аспекті, впровадження досягнень сучасної  медицини у практичну охорону здоров’я. Науковцями  кафедри  розроблено та впроваджено органозберігаючі та органощадні операції на шлунку і  комплекси реабілітації  цих хворих після операції, методи інтубації кишки і види лапаростом у хворих на гострий поширений перитоніт та  гостру непрохідність кишки, впроваджено в клініку міні-інвазивні операційні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту, відеоендоскопічні втручання на переферичних судинах нижніх кінцівок, застосування синтетичних матеріалів в хірургії гриж, пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози. Створено міський центр по хірургічному лікуванню гриж, міський флебологічний центр, центр рентгенендоваскулярної хірургії.

 Колектив кафедри  провів 2 республіканські науково-практичні конференції «Актуальні питання геріатричної хірургії» та «Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм виразкової хвороби».

 В 2007-2009 роках  на кафедрі виконано науково-дослідна робота „Розробка і впровадження стандартів сучасних технологій діагностики та  операційного лікування найбільш поширених хірургічних захворювань”.  Вироблені алгоритми і протоколи медичної допомоги дозволили  підвищити якість діагностики і лікування, а також зробити перші кроки по втіленню уніфікованих та стандартизованих методів у лікувально-діагностичний процес.

 В даний момент (2009-2012 рр.) співробітники кафедри виконували НДР „Розробка і вдосконалення новітніх технологій ранньої діагностики та операційного лікування  хірургічних захворювань на засадах доказової медицини” . Виконання поставлених завдань дозволить розробити алгоритм та оцінити ефективність сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних, рентгенендоскопічних методів діагностики гострих і хронічних хірургічних захворювань органів черевної порожнини., розробити показання до застосування інтервенційних сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних втручань у хворих з основними хірургічними захворювання органів черевної порожнини, розробити нові та удоконалити існуючі методики сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних мініінвазивних операційних втручань при різних хірургічних захворюваннях, що дозволить провести порівняльний аналіз  ефективності розроблених та удосконалених інтервенційних, сонографічних, ендосонографічних, відеоендоскопічних і рентгенендоскопічних втручань з традиційними методами лікування у хворих з гострими і хронічними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини.

    В 2015 завершено НДР: «Розробка методів підвищення безпеки та ефективності оперативного лікування основних хірургічних захворювань в умовах поліморбідності».
Наукові результати роботи:


- Вивчено варіанти клінічного перебігу обтураційної жовтяниці на грунті холедохолітіазу, виразкової хвороби шлунку, ступені тяжкості гострого некротичного панкреатиту, непрохідності тонкої кишки залежно від стадійності перебігу;
- Розпрацьовано і впроваджено нейромережеву трьохрівневу кластеризацію прогнозу перебігу захворювання і гострих ускладнень у хворих з виразковою хворобою шлунка;
- Виділено основні ультрасонографічні та відеоендоскопічні критерії оцінки клініко-морфологічних форм основної хірургічної патології;
- Удосконалено алгоритм мініінвазивних відеоендоскопічних і лапароскопічних оперативних втручань при хірургічній абдомінальній та судинній патологіях;
- Розроблено способи тромбопрофілактики у плановій та ургентній хірургії.
         Кількість патентів по даній НДР
- Пат. № 86299 «Спосіб попередження тромбоемболії легеневої артерії»
- Пат. № 88101«Спосіб тромбопрофілактики післяопераційних тромбозів»
- Пат. № 98090 «Спосіб прогнозування ускладнень виразкової хвороби шлунка»
- Пат. № 101573 «Спосіб хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка»
- Пат. № 90383 « Спосіб інтраопераційного передбачення і виявлення локалізації венозних тромбів у судинах малого тазу та визначення Д-тимерук в плазмі крові »
- Пат. 73503А, «Спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби»
- Пат. U 2012 13433 Україна « Спосіб лікування при паретичній кишковій непрохідності.»
        Кількість опублікованих наукових праць по даній НДР
- 52 – у фахових виданнях України, 9 – в іноземних виданнях;
- Підготовлено дві заявки на інформаційні листи;
- Результати виконання НДР оприлюднені на 5 науково-практичних конференціях з міжнародною участю, на з'їздах хірургів та судинних хірургів України, міжнародному конгресі хірургів-гепатологів СНД, Міжнародному конгресі лапароскопічних хірургів (Бухарест);
- Вийшла друком 1 монографія: «Інноваційні технології в хірургії виразкових гастродуоденальних кровотеч».
        Медична ефективність результатів НДР :
- застосування раціональної індивідуально-активної тактики, комплексної консервативної терапії в поєднанні з методами ендоскопічного гемостазу у хворих на гострі гастродуоденальні кровотечі сприяло:
- зниженню кількості ранніх рецидивів кровотеч у 2,3 раза,
- зниженню кількості екстрених і термінових операційних втручань у 1,5 і 3,3 раза,
- зниженню кількості операційних втручань на висоті кровотечі на 27,5 % і на висоті рецидиву кровотечі на 25,4 %,
- збільшенню у 2,1 раза органозберігаючих і у 2,2 раза органощадних операцій,
- зменшенню тривалості перебування хворих у стаціонарі у 2,6 раза,
- зниженню загальної летальності при виразкових гастродуоденальних кровотечах у 2,8 раза, післяопераційної – у 4,2 раза, загальної летальності при гострих шлунково-кишкових кровотечах – у 2,2 раза,
- застосування мініінвазивних багатоетапних оперативних втручань в комплексів з операційним лікуванням некротичного панкреатиту дозволило знизити рівень післяопераційної летальності з 30,3 % до 16,6 %;
- при застосуванні розроблених способів тромбопрофілактики частота венозних тромбозів у післяопераційному періоді зменишалася у 3,2 раза;
- летальності при тромбоемболії легеневої артерії не відмічено;
- розширення показань до інтраопераційної декомпресії тонкої кишки в умовах синдрому ентеральної недостатності в стадії ентеральної недостатності, дозволило зменшити частоту післяопераційних ускладнень у хворих з гострою непрохідністю тонкої кишки з 47,1 % до 16,7 %, а серед осіб похилого та старечого віку з 71,4 % до 25,0 %і уникнути летальних випадків.
            Соціальна ефективність результатів НДР:
Оцінка якості життя, за рекомендаціями експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, методом стандартизованого опитування GSRS, розробленим відділом вивчення якості життя ASTRA Hassle, за п’ятишкальною оцінкою: диспептичний синдром (IS), діарейний синдром (DS), констипаційний синдром (СS), синдром абдомінального болю (AP), рефлюксний синдром (RS), показала, що якість життя пацієнтів після застосування мініінвазивних іноваційних технологій при основних хірургічних захворюваннях в умовах поліморбідності зросла на 78,2 %, тоді як після лапаротомних операцій – на 52,4 %.
            Економічна ефективність результатыв НДР:
Впровадження інноваційних технологій при хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини і при судинній патології дозволило зменшити кількість медикаментних середників та скоротити тривалість перебування хворих у стаціонарі у 2,6 раза (з 13 до 5 діб), зменшити прямі витрати на лікування у 2,4 раза (з 13000 до 5500 грн на одного пацієнта), знизити коефіцієнт витрати-користь (CUR) у 3,6 раза.

        За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано в журналах i збiрниках понад 120 н
аукових робiт, отримано 26 патентiв на винаходи, видано 3 монографiї, 1 інформаційний лист, навчальний компакт-диск, захищено 11 кандидатських дисертацiй, прорецензовано 8 докторських, 26 кандидатських дисертацій, проведено 2 всеукраїнські конференції, зроблено 27 доповідей на республіканських та міжнародних конференціях.

      На сьогоднi на кафедрi виконується 2 докторськi та 12 кандидатських дисертацiй.