Кафедра‎ > ‎

Навчальна робота

Навчальна робота кафедри

 

На кафедрі навчаються інтерни-хірурги першого, другого і третього років навчання, хірурги-курсанти передатестаційних циклів із спеціальності “Хірургія”, інтерни і лікарі-курсанти циклу “Загальна практика - сімейна медицина”, „Медицина невідкладних станів”,  „Стоматологія”. Проводяться тематичні цикли вдосконалення ”Вибрані питання хірургії”.

 

Пiдготовка лiкарiв проводиться на циклах:

 

1. Передатестацiйна пiдготовка лiкарiв-курсантiв проводиться на госпрозрахунковiй основi, за фахом.:

 

- "Хiрургiя " вартiсть путiвки - 1900 гривень.

 

Тривалiсть циклу - 1 мiсяць.

 

2. Пiдготовка лiкарiв-iнтернiв проводиться на циклi спецiалiзацiї за держзамовленням та на контрактнiй основi за фахом "Хiрургiя". Тривалiсть циклу 3 роки (12 мiс. на базi кафедри, 24 мiс. на заочному циклi). Вартiсть навчання на контрактнiй основi - 2660 гривень за мiсяць.Навчальний план 

 

Протягом останнiх 5 рокiв кафедра проводить виїзднi передатестацiйнi цикли в Рiвненськiй та Тернопільській областях. За останні 5 років на кафедрі пройшли навчання на передатестаційних циклах з спеціальності «Хірургія» 398 хірурга, підвищили свій професійний рівень на тематичних циклах 352 лікаря. Поповнили плеяду хірургів 113 молодих спеціалістів. На базі клініки постійно навчаються магістранти, клінічні ординатори, аспіранти.

 

У процесi навчання iнтернiв i курсантiв використовуються комп'ютернi тестовi програми у режимах тренiнгу та атестацiї; академiчний фонд компакт-дискiв iз рiзних роздiлiв хiрургiї, iнформацiя iз всесвiтньої сiтки "Iнтернет", бiблiотечнi фонди Тернопiльського державного медичного унiверситету iм. I.Я.Горбачевського та Тернопiльської обласної медичної бiблiотеки.

 

 

Курсанти-хірурги під час роботи в комп’ютерному класі.

 

 

 

При викладаннi лекцiйного матерiалу використувуються вiдеофiльми, комп'ютери i телекомунiкацiйний зв'язок. Практичнi заняття забезпечуються роботою в палатах, перев'язувальних, операцiйних. Лiкарi-iнтерни, курсанти мають змогу проводити курацiю хворих, чергувати в клiнiцi, приймати участь в оперативних втручаннях.

 

Спiвробiтники кафедри брали участь у написаннi пiдручника "Шпитальна хiрургiя", керiвництв "Клiнiчна хiрургiя", "Невiдкладна хiрургiя", "Стандарти дiагностики та лiкування невiдкладних хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнинi", "Хiрургiя" розробили компакт-диск "Черевнi грижi". Також у співавторстві з чл-кор АМН України, проф. Кавальчуком Л.Я. видано монографiю "Хiрургiя демпiнг-синдрому", атлас операцій на органах черевної порожнини та передній черевній стінці.

 

Викладачами кафедри  постійно використовується Web-сторінка для  дистанційного навчання інтернів-хірургів на заочних базах стажування (контрольні питання, тематика семінарських занять, список літератури). розроблені віртуальні програми операційних втручань для практичного навчання. Для лікарів-курсантів створено розділ на Web-сторінці „На допомогу курсанту”. розділ « Кафедра хірургії ФПО» висвітлено  на Web-сторінці міської комунальної лікарні №2  м.Тернополя  .

 

Співробітники кафедри постійно приймали участь у роботі  навчально-методичних конференціях,  які проводяться Тернопільським державним медичним університетом та іншими вищими навчальними закладами.